ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ İŞLEMLERİ

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi İşlemleri

Onaylanmış Kişi statüsü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, ticari kayıtlarını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutan, mali yeterliliği bulunan, belli sayıda kişi istihdam eden ve belli bir dış ticaret performansına sahip firmalara, adlarına düzenlenen onaylanmış kişi statü belgesi aracılığıyla, gümrük işlemlerinde birtakım kolaylıklar tanıyan bir gümrük statüsüdür.

OKSB (Onaylanmış Kişi Statü Belgesi), Onaylanmış Kişi Statüsü almaya hak kazanan kişilere verilen belgedir. Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az iki yıldır faaliyette bulunan firmaların OKSB sahibi olabilmesi için koşullar aranan koşullar “genel koşullar” ve “özel koşullar” olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

OKSB Başvurusu İçin Aranan Genel Koşullar

Genel koşullarda; firmanın güvenilirliği, mali yeterliliği ve vergi mevzuatı açısından borçlar ve cezalar karşısındaki durumu değerlendirilir.
Firma yetkilileri hakkında belirli suçlardan ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması,
Gümrük mevzuatı uyarınca son iki yıl esas olmak üzere vergi kaybına neden olan durumlar ve usulsüzlüklere ilişkin ceza durumu,
Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması,
Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması,
İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması,
İhracatçılar için, bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre,
Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı birliklerince ilgili mevzuatı çerçevesinde performans ve güvenilirliğinin onaylanmış olması,
Firmanın mali yapısının, başvurudan önceki son iki yıl için yeminli mali müşavir tarafından düzenlenecek raporla olumlu görüşle sonuca bağlanmış olması.

OKSB Başvurusu İçin Aranan Özel Koşullar
Özel koşullarda; firmanın dış ticaret performansı ve istihdam ettiği personel sayısı dikkate alınır. Dış ticaret performansının belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır. Dış ticaret performansına ilişkin olarak aşağıdaki koşullardan en az birinin sağlanması:
1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari bir milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması,
2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari altı milyon ABD doları tutarında olması. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az otuz işçi istihdam ediyor olması.

OKSB Süresi
OKSB 2 yıl geçerlidir ve bu süre tamamlanmadan önce başvurulması halinde belge yenilenir.

Onaylanmış Kişilere Tanınan Kolaylıklar
Eksik belgeyle beyanda bulunabilme hakkı 1000 rejim kodlu ihracat beyannamesi kapsamı eşya için mavi hattan (eşyanın kesin ihracından sonra beyanın kontrolü) yararlanma hakkı Muayene hattı kriterlerine göre İhracat Beyannamesi ekinde kâğıt ortamında belge ibraz etmeden beyanda bulunabilme hakkı (mavi hatta kâğıtsız beyan) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme hakkı Taahhütname karşılığı konşimento ibrazından önce petrol ve türevleri cinsi eşyayı gümrük idaresinden teslim alabilme hakkı Eşyanın özelliğine bakılmaksızın taşıt üstünde eşyanın gümrükleme işlemlerini tamamlayabilme hakkı İndirimli teminattan faydalanma hakkı Götürü teminattan faydalanma hakkı Ayrıca dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, grup ihracatçıları, grup ithalatçıları, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler, bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri ile en az 100 kişi istihdam eden imalatçılar yıllık olarak en az 5.000.000 FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat veya toplam en az 20.000.000 ABD doları tutarında ihracat artı ithalat yapmaları halinde, ihracatta rejim kodu sınırlaması olmadan mavi hattan faydalanabilirler ve ithalat ve ihracatta beyan ettikleri eşya diğer onaylanmış kişilerin eşyasına göre daha az oranda kırmızı hatta işlem görme olasılığına sahip olur.

OKSB Başvurusu
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurusu için bir Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile OK1 tespit türü için sözleşme yapılması ve kendisine Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin 1 Sıra No’lu Gümrük Genel Tebliğ (Gümrük İşlemleri)’nin 6. Maddesinde belirtilen belgelerin ibraz edilmesi gerekir. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri kendisine ibraz etmiş olduğunuz belgeleri inceleyerek herhangi bir eksikliğin veya onaylanmış kişi olabilmeniz için engel olmadığını tespit etmesi halinde, adınıza Tebliğin 8 no’lu ekinde yer alan olumlu tespit raporu düzenler. Adınıza olumlu tespit raporu düzenlenmiş olması halinde, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvurunuzu Tebliğin 8. Maddesinde belirtilen belgelerle birlikte şirket merkezinizin ticaret siciline kayıtlı olduğu yere bağlı olarak aynı Tebliğin 12 no’lu ekinde yer alan tabloya göre belirlenecek Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapabilirsiniz.

Başvuru kabul etmeye aşağıdaki Bölge Müdürlükleri yetkilidir;
Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

© 2024, Behem Stratejik Yönetim ve Dış Ticaret A. Ş.
Esentepe Mah. Inonu Cad. Kartalkule No: 147-70 Kartal Istanbul Turkey 0216 353 45 35 sales@behem.com.tr
Naature Teknoloji