YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI-YYS

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası-Yys

YYS Belgesi
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası serbest bölgeler dahil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç yıldır fiilen faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlara verilen belgedir. Başvuru yapılması için aşağıda belirtilen koşullara sahip olduğunu tevsik edilmesi gerekmektedir.

1-Şirket ortakları ile yönetim kurulu üyeleri ile temsile yetkili kişiler hakkında ceza veya mahkûmiyet kararı bulunmaması. Gümrük mevzuatı açısında kesinleşmiş tahakkuk veya cezası bulunmaması, vergi mevzuatı açısında borcu bulunmaması, sosyal güvenlik mevzuatı açısında borcu olmaması, başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde gümrük idaresinde en az yüz adet beyan kapsamında işlem yapılmış olunması,

2-Başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının güvenilir ve izlenebilir olduğunun Bakanlıkça yapılacak inceleme ve bu inceleme sonuçlarını değerlendirmeye yönelik kurulan sistemin yeterli düzeyde sağlanmış olduğunun tevsik edilmiş olması,

3-Başvuru sahibinin mali yapısının başvuru yılından önceki üç yıl esas alınmak suretiyle, yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, olumlu görüşle rapora bağlanmış olması,

4-Başvuru sahibinin uygun emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunduğunun kabul edilmesi için Bakanlıkça yapılacak inceleme ve bu inceleme sonuçlarını göre yeterli düzeyde sağlanmış olduğunun tevsik edilmiş olması gerekir.5-Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan geçerli ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının olması,

YYS-I statüsü şartları;

Aşağıda sayılan koşulları sağlayanlara YYS-I statüsü verilir:
a) İmalatçı olmak. (kapasite raporu/ ekspertiz raporu vb gibi ispat edici belgelerin başvuru sırasında ibrazı gerekir)

b) YYS-I statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-I statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

c) YYS-I statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde ortalama olarak en az elli işçi istihdam ediyor olmak veya YYS-I statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-I statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari on milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

YYS-II statüsü şartları;

Aşağıda sayılan koşulları sağlayanlara YYS-II statüsü verilir.
a) İmalatçı olmak (kapasite raporu/ ekspertiz raporu vb gibi ispat edici belgelerin başvuru sırasında ibrazı gerekir)

b) YYS-II statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-II statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari bir milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

c) YYS-II statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde ortalama olarak en az otuz işçi istihdam ediyor olmak veya YYS-II statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-II statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

Asgari İhracat Tutarının Belirlenmesinde Grup Şirketlerinin payı;
Gerek YYS-I gerekse YYS-II statülerinde belirlenen asgari ihracat tutarının hesaplanmasında, dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı tarafından yapılan (ihracatçı birliği kayıtlarına göre) kayıtlı ihracat tutarları da grup ithalatçı /grup imalatçısının ihracatı olarak kabul edilir ve başvuru sırasında dikkate alınır.

Hali hazırda YYS sahibi şirketler öncelikle kendi koşullarını değerlendirerek, YYS-I veya YYS-II statülerini elde edebilmek için başvurmalarında fayda görmekteyiz. Zira her iki statüden birine sahibi firmaların, herhangi bir statüye sahip olmayan YYS sahibi firmalara kıyasla daha az belge kontrolü ve daha az muayeneye tabi olacaklarını söyleyebiliriz.

Düzenlemeye göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına haiz olan ancak YYS –I statüsü olmayan kişilerin izinli alıcı tesislerinde ithalat işlemlerinin gerçekleştirmeleri için bu statüyü almak için başvurmaları gerekecektir. Zira izinli alıcılar tesislerinde yalnızca YYS –I statü sahiplerinin işlemlerini yapabilecektir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibi olabilmenin koşullarından biri de YYS-I statüsüne sahip olmaktır. Bu statü kazanılmadan ithalatta yerinde gümrükleme mümkün görünmemektedir. Bu anlamda ajandasında ithalatta yerinde gümrükleme izni almak olan şirketler için YYS-I statüsü için başvurmak daha yerinde bir karar olabilir.

YYS sahibi şirketler ise şayet YYS-II statüsündeki şartları sağlıyorlarsa, daha az belge kontrolü ve daha az muayene tabi tutulma avantajından yararlanmak için YYS-II statüsü için başvurmasında fayda olabilir.

© 2024, Behem Stratejik Yönetim ve Dış Ticaret A. Ş.
Esentepe Mah. Inonu Cad. Kartalkule No: 147-70 Kartal Istanbul Turkey 0216 353 45 35 sales@behem.com.tr
Naature Teknoloji