İTHALAT İŞLEMLERİ / MEVZUATI

İthalat İşlemleri / Mevzuatı

İthalat; bir malın, yürürlükteki ithalat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde başka ülkelerden veya serbest bölgelerden Türkiye gümrük bölgesine sokulmasını veyahut müsteşarlıkla ithalat olarak kabul edilecek başka sair giriş ve işlemleri ifade eder.

İthalatçı; ithalat işlemlerini gerçekleştirmek üzere gümrük idaresine kayıtlı, kimlik numarasına sahip gerçek kişiler veya Türkiye’de mukim ve vergi numarasına sahip tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları ifade eder.

İthalat Süreci;

 • İhtiyaç duyduğunuz ürünlerin yurt dışı araştırmalarının yapılması ve uygunluğunun tespiti,
 • Tedarikçi profilinin incelenmesi, fiyat ve kalite olarak en iyilerinin tespitinin yapılması,
 • Güncel mevzuatlar çerçevesinde, ürünün yurt içi depolarınıza teslimi yapılacak şekilde maliyet çalışmasının yapılması ve fiyatlandırılması,
 • Tedarik edilecek ürünün istenilen şartlarda olmasını sağlamak adına risklerin tespit edilmesi ve bunlara karşı çözümlerin üretilmesi,
 • Uluslararası standartları da göz önüne alarak sözleşmelerin hazırlanması ve anlaşma gereği olan şartların bu sözleşmelere dâhil edilmesi,
 • Lojistik ve gümrük işlemlerinin, çözüm ortaklarımız ile organizasyonunun sağlanması,
 • Ürün ithalatının gerçekleştirilmesi,

İthalata Konu İşlemlerde detaylar;

 • Satın alınacak emtialar ile ilgili olarak mevzuat çalışması ve maliyet hesabını yapmak,
 • Getirilecek ürünlerin GTİP’lerini tespit etmek,
 • Teşvik belgelerini çıkartmak,
 • Varsa, ön müsaadeleri almak,T.S.E. belgelendirme,CE işareti, kontrol belgesi, Tarım İl Müdürlüğü izinleri, kontrol belgesi alımları, muafiyet ve istisna uygulamaları yapmak,
 • İthal vesaikinin teslim alınmasından sonra varsa, konşimento cirolarını yaptırmak,
 • Taşıyıcıdan cirolu konşimentoyu almak(Ordino)
 • Gümrük giriş beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşad etmek,
 • Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesini yapmak,
 • Eksiklik, hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarını yapmak, bilgi verilmesi gereken yerleri bilgilendirmek,
 • Tahakkuklarını yaparak teminat veya parasını yatırmak,
 • Gümrük vergi, resim ve harçlarını doğru olarak hesaplamak,
 • Fiili ithalat işleminin yapılması ile alakalı olarak yetkili mercilere ödemeleri yapmak, müşterinin istediği yere taşımasını yapmak ve yetkililerine teslim etmek,
 • Teşvik dosyaları tamamlanmışsa kapatmak ve varsa, teminatları çözmek,
 • Eşyanın zamanında yurda gelmesini sağlamak, gerekli olduğu durumlarda nakliyecilerle temas etmek,
 • Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, Antrepo, Geçici ithalat,Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Dahilde İşleme, Hariçte İşleme işlemlerini yapmak,
 • Geçici ithalatta eşyanın giriş ayniyatını yapmak, alınan müsaadelere uygun ve zamanında çıkışını yapmak,
 • Geri gelen eşyalarda ilgili makamlarla gümrük idaresi arasındaki gerekli yazışmaları yaptırıp muafiyet hükümlerini uygulatarak eşyayı serbest dolaşıma sokmak,
 • Fatura, giriş beyannamesi, makbuz ve diğer harcama belgelerini istenen zaman dilimi içinde ve şirket içinde ilgili bölümlere göre tasnifini yaparak şirkete teslim etmek,
 • Müşterilerinin ilgili birimlerine, gümrük ve dış ticaret konularındaki mevzuat ile ilgili eğitim vermek,
 • Değişen mevzuatı, o konu ile alakalı firmalara bir iş günü içinde yazılı olarak bildirmek,
 • İthalat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak,

© 2024, Behem Stratejik Yönetim ve Dış Ticaret A. Ş.
Esentepe Mah. Inonu Cad. Kartalkule No: 147-70 Kartal Istanbul Turkey 0216 353 45 35 sales@behem.com.tr
Naature Teknoloji