İHRACATÇILARA YEŞİL PASAPORT (HUSUSİ DAMGALI PASAPORT)

İhracatçılara Yeşil Pasaport (Hususi Damgalı Pasaport)

İHRACATÇILARA YEŞİL PASAPORT (HUSUSİ DAMGALI PASAPORT)
Bilindiği üzere, 23/03/2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazete´de 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında” Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. Söz konusu Karar ile;
1. Son üç takvim yılı itibariyle, yıllık ortalama aşağıda belirtilen tutarda ihracat yapan;
a. 500 bin -10 Milyon Dolar arasında olan firmaların 1 (bir),
b. 10-25 Milyon Dolar arasında olan firmaların 2 (iki),
c. 25-50 Milyon Dolar arasında olan firmaların 3 (üç),
d. 50-100 Milyon Dolar arasında olan firmaların (4) dört
e. 100 Milyon Dolar üzeri olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

2. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları, ayrıca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatlarının bulunmaması kaydıyla, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir. Bu karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez.
3. Serbest Bölgede faaliyet gösteren firma yetkilileri de gerekli şartları karşılamaları kaydı ile İhracatçı Birliğine üye olduktan sonra hususi damgalı pasaport alabilecektir.
4. Hususi Damgalı Pasaport alabilecek firmalar, yukarıdaki şartlar kapsamında resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecektir.
5. Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) statüsüne haiz aracı firmalar üzerinden yapılan ihracat işlemleri, DTSŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak aracılık edilen ihracat tutarının beyan edilmesi şartıyla, firmanın ihracatı kapsamında değerlendirilecektir. Söz konusu ihracatlara ilişkin bildirim işlemlerinin her yılın 15 Şubat tarihine kadar aşağıda yer alan ihracatçı beyan formu ile Genel Sekreterliğimize ibraz edilmesi gerekmektedir.
6. İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.
7. Hususi Damgalı Pasaport müracaatını yapacak firma, T.C. İçişleri ve T.C. Ticaret Bakanlığınca müşterek belirlenen ekteki talep formu ve aşağıda listelenen belgeleri hazırlayarak üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği´ne elden veya kargo/posta yoluyla sunacaktır. İhracatçı Birliği tarafından doğruluğu kontrol edilen form firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği Başkan Yardımcısı tarafından imzalanması sonrasında şahsen Bölge Müdürlüklerinin onayına sunulacaktır. Bölge Müdürlüğünce onaylanan form İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü´ne şahsen başvuru için firma yetkilisine teslim edilecektir.
8. Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşıldığı veya pasaportun geçerlilik süresi içerisinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içerisinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından derhal formu onaylanan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce derhal pasaportu veren il nüfus vatandaşlık müdürlüğüne bildirilir ve pasaport nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünce iptal edilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine on yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez. 9. Hususi damgalı pasaport 2 yıl süre ile geçerli olacaktır.

İhracatçı Birliklerine Başvuru Esnasında İstenen Belgeler:
1. Dilekçe // Birliğinizden temin edebilirsiniz (Müracaat sahibi ile temsil yetkilisinin Cep telefonu ve e-posta bilgileri de yazılacaktır.),
2. Talep Formu // Birliğinizden temin edebilirsiniz (Formun Ön Yüzü ve Arka yüzü tek sayfada olacaktır)
3. Firma sahibi veya ortağı için;
  • Firmanın güncel sahipliğini/ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicili Gazetesinin fotokopisi, ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan yazı,
  • Anonim şirket yapısına sahip tüzel kişilerin hisselerinin devredilmesi suretiyle ortaklık yapısının değişmesi halinde, firma sahibi veya ortağı olduğunu gösterir pay defterinin ilgili sayfalarının ve pay devrine ilişkin yönetim kurulu kararının aslı ve noter onaylı örnekleri.
4. Firma çalışanı için başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla geçmişe dönük üç (3) aya ait SGK bildirgesinin aslı (e-bildirge asıl olarak kabul edilir.),
5. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin geçerli noter onaylı imza sirküleri aslı ve fotokopisi
6. Nüfus cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının okunaklı fotokopisi

Müracaat Sahibi İhracatçı Firma Tarafından Dikkat Edilecek Hususlar:
1. Form, müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulur. Form elektronik ortamda ya da okunaklı olmak şartıyla el ile doldurulabilir.
2. Formun doldurulmasını müteakip formda yer alan “fotoğraf” kısmına fotoğraf yapıştırılır. Forma yapıştırılacak fotoğrafın biyometrik olması zorunlu değildir. Ancak İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü´ne yapılacak başvuruda formla birlikte ibraz edilecek 2 adet fotoğrafın biyometrik (cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve ICAO Standartlarına uygun) olması zorunludur.
3. Formun formatı kesinlikle değiştirilmez.
4. Formun ön ve arka yüzü tek sayfada olmalıdır.
5. Form doldurulurken, formun arka yüzünde yer alan hususlar dikkate alınır
6. Formda “Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Bilgileri” kısmında yer alan bilgilerde kısaltma yapılmaz.
7. Müracaat sahibi Nüfus Cüzdanına sahipse, formda yer alan “Seri No” satırına nüfus cüzdanının ön yüzünde “SERİ” satırında yer alan 1 harf ve 2 rakam ile “No” ibaresinden sonra belirtilmiş olan 6 haneli rakamın yazılması, “Geçerlilik Tarihi” satırının boş bırakılması, “Veren Makam” satırına Nüfus Cüzdanının arka yüzünde yer alan “Verildiği Yer” kısmında yer alan bilginin yazılması gerekmektedir.
8. Müracaat sahibi Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına sahipse, formda “Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Bilgileri” kısmında yer alan tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
9. Form üzerinde silinti, kazıntı ve karalama yapılmaz.
10. Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurularak imzalanan form, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanır.
11. Formda yer alan “Düzenleme Tarihi”, “Firmanın Hususi Damgalı Pasaport Alabilecek Toplam Yetkili Sayısı” ve “Mühür” kısımları kesinlikle doldurulmaz.
12. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yazılan dilekçede, belirtilen alanlar eksiksiz doldurulmalıdır.
13. Eksik belge ile müracaat edilmesi halinde başvuru işleme alınmaz.

Hususi Damgalı Pasaport Kayıt Yenilenmesi Sürecinde Dikkat Edilecek Hususlar:
1. Pasaportun hasar görmesi, sayfalarının dolması veya karşı ülkelerin vize rejimi nedeniyle geçerlilik süresi azalmış olduğundan kullanılamaz hale gelmiş olması gibi çeşitli nedenlerle pasaportunu yenilemek için başvuruda bulunmak isteyen firma yetkilisinin aynı firma kontenjanını kendisi için başvuruda bulunması halinde, firmanın cari yılda mevcut pasaport kontenjanının olması koşuluyla, önceki kaydın Ticaret Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü´nce düşüm işlemleri ile birlikte İhracatçı Birlikleri´ne yeni başvuru yapılması,
2. Bakanlık Bölge Müdürlüklerinden alınan onaylı pasaport formu süre aşımına uğramış olan firma yetkilisinin aynı firma kontenjanını yine kendisi için kullanmak üzere tekrar başvuru yapması durumunda, firmanın cari yılda mevcut pasaport kontenjanının olması koşuluyla, önceki kaydın Ticaret Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü´nce düşüm işlemleri ile birlikte İhracatçı Birlikleri´ne yeni başvuru yapılması,
3. Pasaportun kaybolması, pasaport sahibi kişinin işten ayrılması, isim veya soyadı değişikliği, onaylı formun kaybolması, vefat gibi durumlarda firmanın cari yılda mevcut pasaport kontenjanının olması koşuluyla, İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğünden eski pasaportun iptal edildiğine dair yazılı bilgi alınması, Bakanlık Bölge Müdürlüğünce kayıt düşümü yapılması sonrasında İhracatçı Birliklerine yeniden müracaatta bulunulması gerekmektedir.

Daha detaylı bilgi için lütfen bağlı bulunduğunuz İhracatçı Birliğiniz ile iletişime geçiniz.

© 2024, Behem Stratejik Yönetim ve Dış Ticaret A. Ş.
Esentepe Mah. Inonu Cad. Kartalkule No: 147-70 Kartal Istanbul Turkey 0216 353 45 35 sales@behem.com.tr
Naature Teknoloji